ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - COPENAGHE CYCLE PARK A-04 - 6 ΘΕΣΕΙΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - HOLANDA A-01 - 7 ΘΕΣΕΙΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - OMEGA VB01 - 1 ΘΕΣH
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - ALFA - 1 ΘΕΣH (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - ASH - 1 ΘΕΣH (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - CYCLE - 1 ΘΕΣH (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - DUCK - 1 ΘΕΣH (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - NATURA - 3 ΘΕΣEΩΝ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - SIDNEY - 5 ΘΕΣEΩΝ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VBF06 - 6 ΘΕΣEIΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - VΒΜ20 SPIRAL - 6 ΘΕΣEIΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ - STAND ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΙΝΙΑ UVAP 11 PATIN - 5 ΘΕΣEIΣ